Miasto Przyjazne Dzieciom

O programie

Miasto Przyjazne Dzieciom (MPD) to wyjątkowy program UNICEF kierowany do włodarzy miast. Jego celem jest wsparcie miast w zapewnieniu lepszej jakości dóbr i usług dla dzieci i praktyczna realizacja zapisów Konwencji o prawach dziecka.

Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne. Realizacja działań w ramach Programu jest całkowicie finansowana przez samorząd.

about-girl
To właśnie prawa dziecka powinny być głównym impulsem do tworzenia miasta odpowiadającego na potrzeby i oczekiwania dzieci.
Tylko zagwarantowanie dzieciom ich praw czyni je pełnoprawnymi obywatelami i mobilizuje do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.
about-family
Miasto Przyjazne Dzieciom to takie, które dba o swych najmłodszych obywateli, jest świadome ich potrzeb i praw. Stara się zagwarantować im optymalne warunki życia i rozwoju zdając sobie sprawę jak ogromny wpływ na ukształtowanie dorosłego człowieka ma dzieciństwo.
about-community
Miasto Przyjazne Dzieciom to nie tylko program realizujący działania rekreacyjne czy edukacyjne, ale to również wyzwanie dla samorządu, by w budowę MPD zaangażować dzieci, rodziny, oraz partnerów biznesowych, środowiska pozarządowe i media.

Opis

Program Miasto Przyjazne Dzieciom zakłada realizację długotrwałego procesu, który obejmuje zaplanowanie i wdrożenie działań na rzecz dzieci, służących poprawie jakości ich życia oraz wieloaspektowemu rozwojowi zarówno pod względem zdrowotnym, edukacyjnym, jak i społecznym.

Program opiera się na trzech filarach:

Zaangażowaniu samorządu

przeprawadzenie zmian wewnątrz struktur administracyjnych

Zaangażowaniu dzieci

bezpośrednie włączenie dzieci w życie społeczne miasta

Zaangażowaniu partnerów

włączenie lokalnej społeczności w budowę środowiska przyjaznego dzieciom

icon

Strategia na rzecz dzieci

Diagnoza sytuacji działań

Plan działań

icon

Budżet na rzecz dzieci

icon

Legislacja przyjazna dzieciom

icon

Partycypacja dzieci w życiu publicznym

Miasto przyjazne dzieciom

icon

Edukacja o prawach dziecka

icon

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

icon

Współpraca z lokalnym biznesem

icon

Współpraca z mediami

photo-of-kids

Korzyści

Program Miasto Przyjazne Dzieciom, ze względu na swój szeroki zasięg i kompleksowość, przynosi wymierne korzyści dla wszystkich uczestników programu.

Korzyści dla samorządu

 • 1
  Rozwój polityki społecznej miasta.
 • 2
  Korzystanie z międzynarodowych doświadczeń innych miast.
 • 3
  Podniesienie poziomu zaufania społecznego.
 • 4
  Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców.
 • 5
  Wzmocnienie wizerunku miasta.

Korzyści dla dzieci

 • 1
  Realne uczestnictwo dzieci w życiu miasta.
 • 2
  Poszerzanie wiedzy o prawach dziecka.
 • 3
  Wpływanie na politykę i decyzje dotyczące dzieci.
 • 4
  Zwiększenie oferty rekreacyjnej i kulturowej dla dzieci.
 • 5
  Włączenie w życie społeczne dzieci z grup marginalizowanych.

Korzyści dla partnerów

 • 1
  Budowanie społeczeństwa obywatelskiego.
 • 2
  Wzmocnienie pozycji lokalnych organizacji pozarządowych.
 • 3
  Budowanie i rozwój CSR na rzecz lokalnej społeczności.
 • 4
  Wzmocnienie wizerunku i promocja lokalnych przedsiębiorstw.
 • 5
  Budowanie wielosektorowych partnerstw.

Jak przystąpić?

Tworzenie Miasta Przyjaznego Dzieciom jest procesem o charakterze ciągłym i długookresowym. Proces ten składa się z fazy przygotowawczej, fazy implementacji oraz realizacji i reoceny.

Faza przygotowawcza

Etap I, 3-4 miesiące
Przygotowanie diagnozy sytuacji dzieci w mieście oraz planu działań na rzecz najmłodszych.

Implementacja

Etap II, ok. 1 rok
Włączenie planu działań do Strategii Miasta oraz stworzenie platformy współpracy z partnerami (organizacjami pozarządowymi, mediami i biznesem).

Realizacja i Reocena

Etap III, ok. 2 lata
Realizacja zaplanowanych działań i reocena rozwiązań zdefiniowanych w planie działań.
how-img.jpg

Światowa sieć

Program został zainicjowany w 1996 roku podczas obrad Konferencji Narodów Zjednoczonych. Główną motywacją do podjęcia działań na rzecz Miasta Przyjaznego Dzieciom było przekonane, iż dobrobyt dzieci jest najlepszym wyznacznikiem realizacji praw dziecka, funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego oraz skutecznego zarządzania na szczeblu samorządowym.

network-img
Program wdrożony
Wdrażanie programu
Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie: http://childfriendlycities.org/