FaceBook

Nadanie kobietom większych praw pomoże dzieciom

Nowy raport UNICEF opublikowany w 60. rocznicę powstania organizacji stwierdza, że zlikwidowanie dyskryminacji ze względu na płeć i przyznanie kobietom większych praw będzie miało głęboki pozytywny wpływ na przeżycie i dobrostan dzieci.

The State of the World's Children 2007 (najważniejszy raport UNICEF dotyczący sytuacji dzieci na świecie) pokazuje, że zrównanie praw kobiet i mężczyzn przyniesie "podwójny zysk" zarówno dla kobiet jak i dla dzieci i jest niezbędne dla zdrowia i rozwoju rodzin, społeczności i narodów.

"Równość pod względem płci oraz dobrobyt dzieci idą ze sobą w parze" - powiedziała Ann M. Veneman, Dyrektor Generalny UNICEF. "Gdy kobietom przyzna się większe prawa, aby mogły prowadzić pełne i wydajne życie, dzieci i rodziny będą rozwijały się pomyślnie,".

Raport The State of the World's Children ukazujący dzisiejszą rolę kobiet podkreśla, że ich wpływ na podejmowanie kluczowych decyzji, mających wpływ na ich życie i życie ich dzieci, powinien być większy w obrębie gospodarstwa domowego, miejsca pracy oraz w sferze polityki. Poprawa sytuacji w którejkolwiek z tych dziedzin polepszyłoby nie tylko ich życie, lecz również miałaby pozytywny wpływ na dobrostan i rozwój dzieci.

Pomimo poprawy pozycji kobiet w ostatnich dziesięcioleciach, życie milionów kobiet i dziewcząt jest naznaczone dyskryminacją, pozbawianiem ich praw oraz przez ubóstwo. Kobiety i dziewczynki są w dużo większym stopniu narażone na zakażenie HIV i AIDS, a w większości miejsc pracy zarobki kobiet są niższe niż mężczyzn wykonujących taką samą pracę. Miliony kobiet na świecie cierpią z powodu przemocy fizycznej i na tle seksualnym, których przypadki rzadko zgłasza się na policję. W skutek dyskryminacji dziewczęta rzadziej uczęszczają do szkoły. W krajach rozwijających się jedna na pięć dziewcząt, które rozpoczynają szkołę podstawową nie kończy edukacji. Jak podaje raport, istnieje współzależność pomiędzy poziomem wykształcenia kobiet a poprawą szans przeżycia i rozwoju dzieci.

"Jeśli leży nam na sercu dobro i zdrowie dzieci dziś i w przyszłości musimy działać już teraz, aby zapewnić kobietom i dziewczętom równe szanse na wykształcenie, na bycie członkiniami rządów państw, na osiąganie niezależności finansowej i na ochronę przed przemocą i dyskryminacją" - powiedziała Veneman.

Mapa drogowa dla równości pod względem płci

Raport The State of the World's Children 2007 zawiera siedem najważniejszych "drogowskazów" na drodze do zrównania płci:

- Edukacja: Główne działania to między innymi zniesienie płatnych szkół i zachęcanie rodziców i społeczności do inwestowania w edukację dziewcząt.

- Finansowanie: mało uwagi poświęcono środkom potrzebnym do zrealizowania programu równości płci i przyznania kobietom większych praw. Sprawiedliwe i efektywne inwestowanie środków w celu zlikwidowania dyskryminacji ze względu na płeć musi być uwzględnione w planach i budżetach państw.

- Ustawodawstwo: lokalne prawa dotyczące własności i praw dziedziczenia powinny zapewniać kobietom pole do działania. Potrzeba też środków zapobiegania i reagowania na przemoc w domu i przemoc na tle seksualnym

- Normy prawne: Przyjęcie systemu proporcjonalnego to sprawdzona metoda zapewnienia udziału kobiet z życiu politycznym. Spośród 20 krajów z najliczniejszą reprezentacją kobiet w parlamencie, 17 stosuje rożne formy systemu proporcjonalnego.

- Kobiety dające prawa kobietom: Samopomocowe organizacje kobiece mają najwięcej zasług w walce o równość kobiet i nadanie im praw. Powinny one wziąć udział we wczesnym etapie prac nad przygotowaniem strategii działania, aby programy zostały zaprojektowane z myślą o potrzebach kobiet i dzieci.

- Zaangażowanie mężczyzn i chłopców: Informowanie mężczyzn i chłopców, podobnie jak kobiet i dziewcząt, o korzyściach płynących z równości kobiet i mężczyzn oraz wspólnego podejmowania decyzji pomoże wykształcić bardziej partnerskie związki.

- Udoskonalenie metod badawczych i danych: Niezbędne są lepsze dane i ich analiza. Dotyczy to szczególnie danych na temat śmiertelności kobiet w czasie porodu, przemocy wobec kobiet, wykształcenia, zatrudnienia, zarobków, nieopłacanej pracy i czasu pracy oraz uczestnictwa w życiu politycznym.

Wyłączenie z podejmowania decyzji dotyczących rodziny

W raporcie czytamy, że kobiety nie zawsze mają równe prawo do podejmowania decyzji dotyczących rodziny, co w rezultacie może mieć negatywny wpływ na dzieci. Zaledwie w 10 spośród 30 krajów rozwijających się, w których prowadzono badania 50% lub więcej kobiet uczestniczy w podejmowaniu decyzji dotyczących życia domowego. Decyzje te dotyczą m. in. wydawania większych sum pieniędzy, ich opieki zdrowotnej lub chodzenia w odwiedziny do rodziny i przyjaciół.

Według raportu zdolność kobiet do kontrolowania własnego życia i podejmowania decyzji, które dotyczą rodziny jest powiązana z odżywieniem dzieci, ich zdrowiem i wykształceniem.

W rodzinach, w których to głównie kobiety podejmują decyzje, nakłady przeznaczone na dzieci są dużo większe niż w tych rodzinach, w których kobiety mają mniej do powiedzenia.

Badania przeprowadzone przez International Food Policy Research Institute (IFPRI, Międzynarodowy Instytut Badawczy Polityki Żywnościowej) wykazały, że gdyby i kobiety i mężczyźni mieli jednakowy wpływ na podejmowanie decyzji ryzyko wystąpienia niedowagi u dzieci poniżej 3 roku życia w Azji Płd. spadłoby o 13 punktów procentowych. Daje to w rezultacie 13,4 milionów mniej niedożywionych dzieci na tym obszarze. Dodatkowo, odpowiednio odżywionych byłoby 1,7 milionów dzieci w Afryce subsaharyjskiej

Nierówne zarobki kobiet i mężczyzn

Jako, że dochody kobiet mogą przynieść korzyści dzieciom, nierówne zarobki kobiet i mężczyzn mogą zmniejszyć lub ograniczyć dostępność środków dla zaspokojenia praw dzieci takich jak opieka zdrowotna, dostateczne odżywienie i wykształcenie.

Raport podaje, że porównywanie różnicy w wysokości zarobków oraz udziału w ogóle siły roboczej wykazuje, że w badanych krajach Środkowego Wschodu i Afryki Płn. przybliżony dochód kobiety stanowi ok. 30% dochodu mężczyzny; w Ameryce Łacińskiej i Azji Płd. jest to ok. 40%; w krajach Afryki subsaharyjskiej ok. 50%, oraz ok. 60% w Europie Środkowej i Wschodniej oraz w Rosji, Azji Wschodniej i krajach uprzemysłowionych.

Życie polityczne

Większe zaangażowanie kobiet w życie polityczne również może mieć pozytywny wpływ na dobrobyt dzieci. W krajach uprzemysłowionych i rozwijających się coraz więcej dowodów wskazuje na to, że kobiety uczestniczące w polityce są najlepszymi działaczkami na rzecz dzieci. Jednak w lipcu 2006 roku kobiety stanowiły nieco poniżej 17% wszystkich członków parlamentów na świecie.

Anders B. Johnsson, Sekretarz Generalny Związku Międzyparlamentarnego (IPU) przyjmując raport powiedział: "Istnieją wyraźnie związki pomiędzy udziałem kobiet w polityce a dobrobytem dzieci. Raport State of the World's Children stanowiący zbiór zagadnień traktujących o sprawach dotyczących dzieci na świecie i będący podstawym źródłem informacji dla nas wszystkich, ukazuje różne aspekty tych kluczowych zagadnień".

Klucz do zbudowania silnego społeczeństwa

Korzyści płynące ze zrównania praw kobiet i mężczyzn mają dużo dalej idące skutki niż tylko ich bezpośredni wpływ na dzieci. Raport The State of the World's Children pokazuje, w jaki sposób promowanie równości płci oraz nadanie kobietom większych praw - postulat zawarty w Milenijnych Celach Rozwoju (cel numer 3) - będzie napędzało realizację pozostałych celów począwszy od zmniejszenia ubóstwa i głodu do ratowania życia dzieciom, poprawy zdrowia matek, zapewnienia powszechnej edukacji, walkę z HIV i AIDS, z malarią i innymi chorobami oraz zapewnienie zrównoważonego rozwoju.

Więcej informacji w jęz. angielskim - http://www.unicef.org/sowc07/
tłum. Marta Godzwon

Data publikacji: 12.12.2006
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików Cookies, z których niektóre dane mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies.