FaceBook

Opublikowany został raport UNICEF dotyczący handlu ludźmi w Południowo Wschodniej Europie

Raport stwierdza, że w dalszym ciągu uwaga władz skupia się przede wszystkim na ograniczeniu nielegalnych migracji, prostytucji i przestępczości zorganizowanej zaś kwestia wyeliminowania handlu ludźmi schodzi na dalszy plan.

Raport podkreśla zmieniający się charakter handlu ludźmi. Ciągle zwiększa się liczba kobiet i dziewcząt sprzedawanych w obrębie badanych państw, rośnie także liczba mężczyzn zmuszanych do niewolniczej pracy. Większość powracających do domu ofiar handlu pochodzi nie z regionu, lecz z krajów Unii Europejskiej. Zdarza się, że osoby te nie chcą aby pomóc im w powrocie do swojego kraju, ponieważ wolą pozostać na Zachodzie.

W raporcie odnotowano zmniejszenie skali zjawiska handlu ludźmi w badanym regionie. Z drugiej strony podkreślono, iż wykrywanie tego procederu jest coraz trudniejsze, gdyż handlarze usprawniają swoje działania a zastraszane ofiary rzadko szukają pomocy.

Raport, ostatni z trzyczęściowej serii, został opublikowany przez UNICEF, Biuro Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka (Office of the High Commissioner for Human Rights) i Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights). Obejmuje następujące państwa: Albanię, Bośnię i Hercegowinę, Bułgarię, Chorwację, Macedonię, Mołdawię, Rumunię, Serbię i Czarnogórę (łącznie z Kosowem).

Badania przeprowadzone w 2004 roku wskazują, iż działania podejmowane na rzecz podniesienia świadomości społeczeństwa o handlu ludźmi ograniczają się do kampanii informacyjnych organizowanych przez różne, nie współpracujące ze sobą organizacje. Ich skutki są krótkoterminowe i nie przynoszą spodziewanych efektów.

Małe skutki odnoszą także programy reintegracyjne dla osób będących ofiarami handlu. Mimo wsparcia ze strony międzynarodowych i lokalnych organizacji większość ofiar po powrocie do domu staje przed tymi samymi problemami, które doprowadziły do ich zwerbowania przez handlarzy: biedą, dyskryminacją, brakiem wykształcenia i brakiem pracy, a często także niestabilną sytuacją polityczną w państwie.

Raport nawołuje do:

. skupienia większych wysiłków na poprawie sytuacji osób, które stały się ofiarami handlu i tych, które są na to najbardziej narażone. Wymaga to określenia czynników, które wpływają na wzrost handlu ludźmi, zarówno w kraju pochodzenia jak i kraju docelowym, oraz zmian w polityce socjalnej i migracyjnej tych państw

. tworzenia programów zapobiegawczych, które wezmą pod uwagę zmienny charakter tego przestępczego procederu

. większego rozumienia problemu handlu kobietami w kontekście równości płci i redukcji ubóstwa - oraz tworzenie programów, które biorą pod uwagę te aspekty

. przeprowadzenia badań dotyczących wpływu reform ekonomicznych i wdrażania programów rozwojowych na handel ludźmi w regionie

. poprawieniu współpracy pomiędzy instytucjami i agencjami rozwoju zajmującymi się handlem ludźmi

. ciągłego usprawniania systemu opieki socjalnej w celu zapobiegania handlowi dziećmi

. określenia jaki jest związek między prowadzoną przez państwa polityką migracyjną a zapotrzebowaniem na tanią siłę roboczą

. większego zaangażowania członków lokalnych społeczności w działania zmierzające do wyeliminowania handlu ludźmi

. długoterminowych działań, które przyniosą trwałe rezultaty

Data publikacji: 01.04.2005
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików Cookies, z których niektóre dane mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies.