FaceBook

Szkoły współpracujące

Szkoła Podstawowa nr 46 im. Leona Kruczkowskiego w Bytomiu

O szkole:

Szkoła Podstawowa nr 46 im. Leona Kruczkowskiego jest sześcioletnią szkołą podstawową , która znajduje się w centrum Bytomia.

Obecnie SP nr 46 liczy 17 oddziałów, uczniowie uczą się na jedną zmianę .

Liczba uczniów w szkole 404

Średnia liczba uczniów w klasie 24.

Godziny zajęć 8.00-15.00

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty i przepisach wydanych na jej podstawie oraz określone w programie wychowawczym szkoły. Umożliwia wszechstronny rozwój osobowości dziecka pod względem intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym , moralnym i duchowym .

Zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną i bezpieczeństwo .

Co roku 99,8% uczniów uzyskuje promocję do klasy programowo wyższej . Wszyscy uczniowie szkoły realizują obowiązek szkolny (nauki). Znaczny procent uczniów otrzymuje promocję z wyróżnieniem.Uczniowie od lat odnoszą sukcesy w nauce ,uczestniczą z powodzeniem w licznych konkursach.

W szkole pracuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która na bieżąco doskonali poziom swego wykształcenia.

Szkoła opracowała program profilaktyczny ,oraz opracowano strategie działań wychowawczych, zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec dzieci zagrożonych uzależnieniem , opracowano program zapobiegania wagarom . Szkoła podejmuje liczne działania mające na celu zapobieganie niedostosowaniu społecznemu i patologiom .

Realizowany jest także własny program przeciwdziałania agresji i przemocy „Szkoła w kolorach tęczy”, którego celem jest zmniejszenie ilości zachowań agresywnych wśród uczniów oraz eliminowanie przyczyn tych zachowań .

Szkoła zapewnia dostęp i możliwość pełnego korzystania przez uczniów i nauczycieli z posiadanej bazy .Pomieszczenia do nauki oraz stan wyposażenia w środki dydaktyczne zapewniają pełną realizację zadań statutowych szkoły. Uczniowie mają dostęp do Internetu w pracowni komputerowej oraz w bibliotece szkolnej , przy której działa Szkolne Centrum Informacji Multimedialnej .

Szkoła pełni w środowisku rolę kulturotwórczą . Współdziała z wieloma instytucjami lokalnymi,w ramach współpracy szkoła organizuje wiele imprez wewnątrzszkolnych, międzyszkolnych , miejskich,okręgowych charakterze środowiskowym ,

Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu szkoły , wspierają w działaniach , chętnie współpracują , widząc efekty tej współpracy .

Szkoła umożliwia:

- zdobycie wykształcenia,

- poznawanie i rozumienie świata,

- ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,

- rozumienie siebie, innych ludzi i ich poglądów,

- kształtowanie i ocenę wartości życiowych,

- rozwijanie potrzeby doskonalenia się,

- przygotowanie do odpowiedzialnego współtworzenia

świata i odnajdywania w nim własnego miejsca,

- samoidentyfikację kulturową i narodową,

- kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia

- przynależności do społeczności lokalnej,

narodu, społeczności międzynarodowej,

- wywiązywanie się z obowiązków ucznia.

Szkoła zapewnia:

- kompetentnych nauczycieli i wychowawców,

- opiekę, przyjazne, bezpieczne i korzystne dla

zdrowia warunki edukacji,

- poszanowanie praw ucznia,

- warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego i

rekreacji,

- możliwość poznawania regionu i kraju.

Oferta szkoły

Rozwijając zainteresowania uczniów prowadzone są w szkole koła zainteresowań:

- z matematyki,informatyki, przyrody ,historii, ekologii,

j.angielskiego,j.polskiego,

- zajęcia rytmiczno-taneczne,

- zajęcia artystyczno-wokalne w zespole,

- prowadzone są zajęcia sportowo rekreacyjne.

W ramach pomocy uczniom szkoła prowadzi:

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

- gimnastykę korekcyjną(w zależności od potrzeb)

- organizuje nauczanie indywidualne

- zajęcia pozalekcyjne w klasach VI przygotowujące do

sprawdzianu.

Działa na terenie szkoły "Szkolny Klub Miłośników Bytomia"

oraz Szkolny Klub Europejski-EUROPEK

Prowadzone są zajęcia pozalekcyjne uwzględniające zainteresowania uczniów:

- akademia żywego słowa

- akademia zdrowia i urody

- akademia teatralna i artystyczna

- akademia savoir vivru

- akademia sztuki

 

 

Historia szkoły

Historia Szkoły Podstawowej Nr 46 im. L. Kruczkowskiego

OKOLICZNOŚCI POWSTANIA SZKOŁY

„Tysiąc szkół na Tysiąclecie” – takie hasło towarzyszyło w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia budowniczym szkół w Polsce. Hasło to miało w dużej mierze wydźwięk propagandowy nagłaśniany przez ówczesne władze. Niemniej powstało wówczas ponad 1300 szkół w całej Polsce, w tym kilka w Bytomiu. Jedną z takich szkół jest Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Leona Kruczkowskiego powstała

w robotniczej dzielnicy Bytomia, Rozbarku.

PIERWOTNE BUDYNKI, PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY

Budowę szkoły „na Rozbarku” rozpoczęto latem 1964 roku i prowadziło ją Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego. Początkowo prace budowlane posuwały się dość niemrawo, przyspieszenie nastąpiło dopiero pod koniec 1965, by dotrzymać terminu oddania z początkiem 1966 roku. Uroczyste otwarcie w dniu 27 stycznia 1966 roku było wielkim wydarzeniem na skalę województwa.

W bytomskiej prasie szeroko opisywano tę uroczystość, podkreślając jednocześnie piękno budowli i nowatorskie rozwiązania przestrzenne holi i korytarzy oraz oświetlenia.

Budynek szkoły w założeniu miał pomieścić jednocześnie 800 uczniów i posiadał 18 sal lekcyjnych, 5 gabinetów, bibliotekę i salę gimnastyczną.

OBSZAR REJONIZACJI

W roku szkolnym 1999/2000 (reforma szkolnictwa) obszar szkoły zwiększono na skutek likwidacji SP nr 7 i obecnie rejon szkoły obejmują następujące ulice:

Oświęcimska, Prusa, Rudzkiego, Czarnieckiego, Grottgera, Mickiewicza, Chełmońskiego, pl. Wojska Polskiego, Orląt Lwowskich, Kruczą, Powstańców Śląskich, Tramwajarzy, Stawową, Kruszcową,, Kwiatową, Słoneczną, Północną, Zielona, Ułańską, Kędzierzyńską, Fredry, Cybisa, Kossaka, Gallusa, Towarzyską, Wesołą, Sandomierską, Witczaka, Staffa, Gwarecką, Szafranka.

NUMERACJA, NAZEWNICTWO, PATRONI

Szkoła Podstawowa Nr 46 otrzymała imię Leona Kruczkowskiego.

RODZAJ SZKOŁY

Od roku szkolnego 1999/2000, w związku z reformą systemu oświaty, SP nr 46 stała się sześcioletnią szkołą podstawową. Ostatnia ósma klasa kończyła edukację w roku szkolnym 1999/2000.

ILOŚĆ ODDZIAŁÓW

Faktycznym momentem otwarcia szkoły była inauguracja roku szkolnego 1966/67. Pracę rozpoczęło w niej 27 nauczycieli, którzy pod opiekę mieli około 950 uczniów w 27 oddziałach klasowych. W roku szkolnym 1973/74 funkcjonowało w szkole 25 oddziałów klasowych, a w 1975/76 liczba klas zmniejszyła się do 24.

W 2005/2006 SP nr 46 liczyła 21 oddziałów,w 2009/2010 w szkole było 17 oddziałów w których uczyło się 418 uczniów.

ZASŁUŻENI NAUCZYCIELE

Dawni wychowankowie i uczniowie SP nr 46 w Bytomiu wymieniają następujące nazwiska nauczycieli, których zaliczyć można do grona zasłużonych: Konrad Zwieryńczyk, Maria Ćwiertniak, Janina Mikrut, Barbara Grzelczak, Janusz Stano, Krystyna Stukus-Mazur, Halina Wróblewska, Teresa Bodnar,. Zdaniem absolwentów, wymienionych pracowników wyróżniają osiągnięcia w pracy pedagogicznej, promowanie dobrego imienia szkoły w środowisku lokalnym, a także otwartość na sprawy i problemy społeczności uczniowskiej.

 

DYREKTORZY

Pierwszym kierownikiem szkoły (tak do roku 1969 nazywano gospodarzy szkoły) został mgr Adam Śmieciński, który sprawował swój urząd w latach 1966-68 Następnie szkołą kierowali dyrektorzy: Genowefa Świętanowska (1968-69), potem na krótko p. Kazimiera Przeworczyk i p. Teresa Duda, a od roku 1969/70 dyrektorem szkoły została mgr Joanna Michalik. Obecnie funkcję dyrektora szkoły pełni

mgr Grażyna Klich-Drewiczewska (od roku 1989)..

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ SRODOWISKA

Na przestrzeni prawie 40 lat istnienia szkoła może pochwalić się bogatą działalnością na rzecz środowiska szkolnego, a także lokalnego.

Opracowano program wychowawczy "Przyjazna szkoła", w którym nacisk kładzie się na aktywny rozwój wszystkich sfer osobowych dziecka oraz na kształtowanie umiejętności budowania więzi osobowych opartych na wzajemnym współistnieniu i współdziałaniu.

Szkoła znajduje się na terenie dzielnicy, której środowisko lokalne cechuje duży procent bezrobocia, niska aktywność społeczna, a także duży procent rodzin wielodzietnych. Stąd wielokrotnie podejmowano cały szereg działań opiekuńczych i socjalnych adresowanych do dzieci pochodzących z rodzin najuboższych.

Szkoła może się poszczycić bogatą działalnością w tym zakresie. W 1993 r. zorganizowano dwutygodniowe kolonie we Włoszech (Viserbelle), w latach 1994 -1995 kolonie letnie w Olsztynie koło Częstochowy,

każdego roku uczniowie korzystają z wczasów klimatycznych tak zwanych "Zielonych Szkół", m. in. w Świnoujściu, Jastrzębiej Górze.

Od kilku lat szkoła organizuje w okresie letnim i zimowym półkolonie i zimowiska, zajęcia sportowe w ramach programu "Otwarte sale gimnastyczne". Formy te cieszą się ogromnym zainteresowaniem w środowisku uczniowskim, odnotowuje się co roku większą liczbę chętnych nie tylko spośród uczniów naszej szkoły, ale i spośród sąsiednich placówek.

Przy szkole działa świetlica szkolna, w której uczniowie mogą odrabiać lekcje, odpocząć, a także korzystają z dożywiania.

Na terenie szkoły w czasie wolnym od zajęć uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia w różnego rodzaju kółkach i zajęciach.

 

Szkoła posiada duże doświadczenie w organizacji imprez kulturalnych na terenie miasta. Imprezy kulturalno-oświatowe prezentowane przez naszą placówkę były i są przygotowane w sposób profesjonalny, cechuje je wysoki poziom merytoryczny i artystyczny. Zostały także wysoko ocenione przez władze naszego miasta. Wiele przedsięwzięć realizowanych przez szkołę zostało objętych honorowym patronatem władz miasta .

Szkoła cyklicznie organizuje :

- Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy ph"Wybieramy Mistrza

Pięknego Czytania"

- Międzyszkolny Konkurs Muzyczny-Przegląd Kolęd i

Pastorałek

- Festiwal Piosenki Żeglarskiej

- Międzyszkolny Konkurs Gwary Ślaskiej dla uczniów szkół

podstawowych miasta Bytomia, Tarnowskich Gór, Piekar

Śląskich .

Niektóre uroczystości organizowane przez szkołę na stałe wpisały się w kalendarium imprez kulturalnych naszego miasta .

W 2007r szkoła obchodziła 40-lecie ,przygotowano z tej okazji program słowno-muzyczny p.t."40 lat minęło"z udziałem zespołu muzycznego absolwentów szkoły , który wystawiono w BCK .

 

Wspaniałą wizytówką szkoły jest założony w 2001 r. Ogród Botaniczny Roślin Górskich i Egzotycznych, który jest niezwykle cenny dla uczniów naszej szkoły, ale i okolicznych placówek.

Ponadto przy szkole działa zespół wokalno-taneczny mający na swoim koncie wiele cennych nagród i wyróżnień. Występy zespołu muzycznego cieszą się dużym zainteresowaniem w mieście i niejednokrotnie ubarwiają wiele miejskich wydarzeń kulturalnych np. Dni Bytomia.

Nasza szkoła uczestniczyła w 2003 r. w Ogólnopolskim Konkursie "Zadrzewiamy Polskę" ogłoszonym przez Senat Rzeczpospolitej Polskiej i za zwycięstwo w konkursie otrzymała cenne nagrody, a delegacja szkoły została zaproszona do Senatu .

 

 

 

Oferta podstawowa obejmuje

Rozwijając zainteresowania uczniów prowadzone są w szkole koła zainteresowań:

- z matematyki,informatyki, przyrody ,historii, ekologii,

j.angielskiego,j.polskiego,

- zajęcia rytmiczno-taneczne,

- zajęcia artystyczno-wokalne w zespole,

- prowadzone są zajęcia sportowo rekreacyjne.

 

W ramach pomocy uczniom szkoła prowadzi:

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

- gimnastykę korekcyjną(w zależności od potrzeb)

- organizuje nauczanie indywidualne

- zajęcia pozalekcyjne w klasach VI przygotowujące do

sprawdzianu

 

 

Oferta dodatkowa obejmuje

Działa na terenie szkoły "Szkolny Klub Miłośników Bytomia"

oraz Szkolny Klub Europejski-EUROPEK

Prowadzone są zajęcia pozalekcyjne uwzględniające zainteresowania uczniów:

- akademia żywego słowa

- akademia zdrowia i urody

- akademia teatralna i artystyczna

- akademia savoir vivru

- akademia sztuki

Strona szkoły: http://www.sp46.bytom.pl
 

Akcje w których szkoła brała udział:

  • Szkoła z prawami dziecka - II edycja
  • Szkoła z Prawami Dziecka – III edycja
  • MALI uczniowie idą do szkoły
  • Prawa dziecka a problemy współczesnego świata
  • Wszystkie Kolory Świata – IV edycja
  • Po pierwsze dziecko
  • Spraw, aby dzieci z Syrii przetrwały zimę!
  • zaWODY dla AFRYKI
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików Cookies, z których niektóre dane mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies.